فروش و خدمات

فروش و خدمات

فروش و خدمات

 
مراحل ارائه خدمات طراحی

دریافت اطلاعات پروژه

بازدید از پروژه و تهیه نقشه های وضع موجود در صورت نیاز

شناخت خواسته های کارفرما

برگزاری جلسه و ارائه مشاوره به کارفرما

عقد قرارداد

 

مراحل ارائه خدمات اجرایی

ارائه برنامه زمانبندی

آماده سازی کارگاه

هماهنگ کردن سرپرست کارگاه و مدیر خرید پروژه با کارفرما

انجام سفت کاری

انجام نازک کاری پروژه بر اساس نقشه های اجرایی

ارائه فاکتورهای مرحله ای پروژه به کارفرما

تحویل پروژه به کارفرما و تسویه حساب نهایی پروژه

 

مراحل خرید کالای ساختمانی  بهتیس کیش 

صدور پیش فاکتور رسمی از سوی شرکت تولید کننده و ارسال کننده به نام و آدرس خریدار

 

 

 

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید